Obsahový marketing predstavuje jednu z najpoužívanejších marketingových techník súčasnosti. Bez jeho aplikácie by nejedna firma bola tak známou a ziskovou, akými sú dnes. Aj keď ako samostatná marketingová technika existuje už niekoľko rokov, čoraz populárnejším sa stáva až dnes. Jeho hlavnou podstatou je tvoriť obsah. Aby však obsah spĺňal svoj hlavný účel, ktorým je zaujať zákazníka a nasmerovať ho k takej reakcii, aby z nej mal úžitok nielen zákazník, ale najmä samotná firma, musí obsah spĺňať určité parametre. Obsah musí byť vytvorený pútavo, relevantne a musí obsahovať určitú pridanú hodnotu. Úžitok by mal prinášať na jednej strane zákazníkovi (objasniť mu danú problematiku čo najhlbšie, oboznámiť ho s ponúkaným produktom či pomôcť mu zodpovedať všetky kladené otázky), na druhej aj samotnej firme (ak je obsahový marketing vytvorený kvalitne, spoločnosť sa zapisuje zákazníkovi hlboko do pamäti, vďaka čomu zákazník uprednostňuje nákup produktov či využitie služby od danej spoločnosti a tá sa stáva ziskovejšou).

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obsahovy marketingRozvoj informačno-komunikačných technológii posunul aj používanie tejto marketingovej stratégie na úplne iný level. Vďaka internetu sa dnes obsahový marketing dá tvoriť prakticky kdekoľvek – na sociálnych sieťach, vytváraním blogov, e-bookov či videí. Používanie obsahového marketingu sa začína rozmáhať čoraz viac, nielen vo veľkých, ale i v malých firmách. Vďaka dostupnej literatúre (ktorá bližšie objasňuje túto problematiku) a už spomínanom internete môže obsahový marketing tvoriť prakticky ktokoľvek. Veľa spoločností však túto činnosť zveruje do rúk externých spoločností. Aj počet firiem, ktoré sa zaoberajú content marketingom a všetkými úskaliami s ním spojeným je čoraz viac. Jednou takou je aj spoločnosť ContentFruiter, s. r. o. Táto spoločnosť sa drží pravidla, že ak má byť obsahový marketing tvorený kvalitne a má prinášať maximálny úžitok, musí byť jeho celý proces tvorený strategicky. V oblasti tvorby obsahové marketingu poskytuje viaceré služby, ktoré sa snaží riešiť komplexne. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt contentfruiterNavrhnutá stratégia obsahového marketingu je monitorovaná od začiatku až po jej koniec. V prvotnej fáze sa najskôr rozoberajú faktory, vďaka ktorým by stanovená marketingová stratégia mala byť úspešná. Po stanovení ciest, pomocou ktorých bude stratégia šírená smerom k zákazníckemu okruhu spoločnosť pristupuje k jej samostatnej impementácii. Po určitom časovom období nastáva fáza, ktorá hovorí o tom, či bolo zabezpečené plnenie stratégie a či splnila ciele, ktoré boli na jej začiatku stanovené. Na základe zistených výsledkov spoločnosť ContentFruiter, s. r. o., navrhuje dodatočné kroky, ktoré vedú ešte k väčšej úspešnosti aplikovania stratégie obsahového marketingu.

Ak chce byť spoločnosť úspešná, aplikácia obsahového marketingu predstavuje nevyhnutný krok. Aj keď si spoločnosť bude obsahový marketing tvoriť sama alebo za pomoci externých odborníkov, je to zdroj, ktorý jej zabezpečí jej neustály rast.