Bakalárska práca, tzv. bakalárka, predstavuje prvú záverečnú prácu študentov vysokých škôl. V bakalárskej práci sa študenti venujú určitej téme, ktorú musia v prvej časti analyzovať z pohľadu teoretických východísk, definovať základné pojmy. Na základe získaných teoretických poznatkov pokračujú s vypracovávaním svojej práce. Bakalárska práca je teda záverečná práca končiaceho ročníka.

Ako na písanie bakalárky

Bakalárska práca napísaná expresne
Citácie a frázovanie v bakalárskej práci

Písanie bakalárky spočíva v dobrej príprave. Na to, aby študent bol schopný spracovať svoju bakalársku prácu v požadovanej kvalite, musí mať dostatočný počet zdrojov. Tieto knižné zdroje by mali byť najmä odborného charakteru, pričom možno používať slovenských aj zahraničných autorov. Najčastejšie sa na písanie bakalárskych prác využíva návšteva školskej knižnice, kde študent načerpáva potrebný námet na vypracovanie svojej bakalárky. Zvyčajne sa vyžaduje pri písaní bakalárskych prác, aby študent použil aspoň 10 knižných zdrojov, čo však minimum použitej literatúry a študent môže očakávať prinajlepšom E. Na to, aby študenti mali možnosť obhájiť svoju bakalársku prácu bez problémov, potrebujú získať aspoň známku C. V takomto prípade je porota pri obhajobách omnoho menej náročná a nevyžaduje dodatočné informácie, a teda nerobí študentovi ďalšie problémy. Je dôležité napísať okrem myšlienok iných autorov aj svoj vlastný názor. Najmä v praktickej časti po realizácii výskumu vo vybranom podniku, v zariadení pre seniorov, príslušného zákona a pod., je dôležité vytvoriť odporúčania na zlepšenie do praxe.

Bakalárska práca expresne

Pre expresné napísanie bakalárskej práce odporúčame, aby sa študent inšpiroval nejakou prácou z predchádzajúcich ročníkov. V tomto prípade je však potrebné dávať pozor na vysokú zhodu. V prípade, že je bakalárska práca s vysokou zhodou, bude označená ako plagiát, čo vedie následne k tomu, že nebude možné ju obhájiť. Školiteľ prácu neschváli, a teda ani študent nebude pripustený k obhajobám. Z tohto dôvodu neodporúčame používať v bakalárskej práci žiadne citácie alebo iba v minimálnom rozsahu. Pri parafrázovaní textu sa kontrola originality nezvyšuje, ale pri citovaní áno. Parafrázovanie má svoje vlastné ISO normy, ktoré je potrebné dodržiavať. V niektorých školách sa vyžaduje citovanie a parafrázovanie v texte v zátvorke za vetou. Je potrebné uviesť priezvisko autora a rok, kedy bola táto publikácia vydaná. Na druhej strane je poznámka pod čiarou, ktorú napr. využíva Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA). Študenti môžu poznámky pod čiarou využívať dvojako. Jedná sa o skrátený alebo dlhé uvádzanie tejto citácie. Rozdiel je v tom či je tam uvedené všetko, čo v použitej literatúre alebo tam niektoré údaje ako napr. ISBN, nie sú zobrazené. Pri parafrázovaní a citovaní pod čiarou je potrebné vždy uvádzať presnú stranu z knihy.